คณะกรรมการตัดสินการประกวด Thailand Franchise Award 2022

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ตัดสินการประกวด Thailand Franchise Award 2022 ณ ห้องประชุมม่วงระย้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565