ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์
(กรอ.พาณิชย์) ภาคใต้ ผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้อง Conference ชั้น 7
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565