ประชุมหารือความร่วมมืองานด้านการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นำผู้บริหารกองที่เกี่ยวกับ
การส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการของกรมฯ เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมืองานด้านการส่งเสริม
พัฒนาธุรกิจกับ ผู้บริหารของ บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับบลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เพื่อต่อยอด
การส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการของกรมฯ และผลักดันเข้าสู่ช่องทางและกิจกรรมต่างๆในเครือ
อมรินทร์ ณ ห้องประชุม บมจ.อมรินทร์ฯ วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565