ลงพื้นที่ภาคอีสานติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ และพบปะเกษตรกร ภาคธุรกิจ ประชาชน

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร และร้อยเอ็ด เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ และปฏิบัติภารกิจหลากหลายด้านของกระทรวงพาณิชย์ เช่น ติดตามการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร การดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการค้ารายย่อย/เกษตรกร การพัฒนาร้านค้าส่ง-ปลีกสู่การเป็นสมาร์ทโชวห่วย ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการร้านอาหาร Thai SELECT ฯลฯ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านต่างๆ จากเกษตรกร ภาคธุรกิจ และประชาชน ก่อนนำข้อเสนอแนะดังกล่าวมาจัดทำเป็นแผนเพื่อการพัฒนาและช่วยเหลือต่อไป ลงพื้นที่ฯ ระหว่างวันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2565