รมช.สินิตย์ ลงพื้นที่ จ.กาญจนบุรี ผลักดันสมาร์ทโชวห่วย

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา "ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ สร้างเครือข่าย สู่การเป็นสมาร์ทโชวห่วย" โดยมีนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมลงพื้นที่ด้วย ณ ทีเอ็มเค พาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565
 งานสัมมนาฯ ดังกล่าว จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กับ ทีเอ็มเค ซุปเปอร์มาร์เก็ต เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจแก่ผู้ประกอบการร้านโชวห่วยรายย่อยในจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมศึกษาดูการจัดร้านค้าเพื่อเป็นต้นแบบในการนำกลับไปจัดร้านค้าของตนเองให้มีความสวยงาม สะอาด เลือกหาสินค้าได้สะดวก และลูกค้ารู้สึกสบายใจ-สบายตาในการเข้ามาเลือกซื้อสินค้า ตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการค้าส่ง-ปลีกทั้งภายในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดข้างเคียงเพื่อให้เกิดความหลากหลายของพันธมิตร โดยคาดหวังว่าในอนาคตจะเกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันทางธุรกิจ ทำให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในระยะยาว