ประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 5/2565

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 5/2565 โดยมีนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมฯ เป็นการประชุมผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้อง Conference ชั้น 7  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565