บันทึกเทปให้สัมภาษณ์โครงการ SME Portal

นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ ประเด็น การดำเนินงานโครงการ SME Portal และระบบกลางในการให้บริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อนำไปเผยแพร่ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยบันทึกเทป ณ ชั้น 17 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565