เทคนิคการบริหารสินเชื่อ

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร 'เทคนิคการบริหารสินเชื่อ' แก่ผู้รับหลักประกัน ได้แก่ สถาบันการเงินและผู้รับหลักประกันอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เช่น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ผู้ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง ผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อแบบลิสซิ่ง และผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์  และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง งานจัดขึ้น ณ โรงแรม บุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดสงขลา วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565