สนับสนุนความพร้อมบุคลากรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสื่อมวลชนฯ

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นำคณะผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
และสื่อมวลชน ศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา สวนผลไม้ลุงทองใบ และเปิดการสัมมนา
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ณ โนโวเทล ระยอง ริมเพ รีสอร์ท จังหวัดระยอง
ตามโครงการสนับสนุนความพร้อมบุคลากรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสื่อมวลชน เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการใช้ประโยชน์
จากกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2565