ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
กำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 67 (1/2565) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Application
 Zoom โดยมีนางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม
Conference ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565