ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 8 เชิงสะพาน
พระราม 8 เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โดยมีนางสาวจุฑามณี ยอดแสง ผู้อำนวยการกองกำกับบัญชีธุรกิจ เป็นผู้แทน
พร้อมด้วยข้าราชการกรมฯ วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565