การประกอบธุรกิจบริการบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม

ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี ผู้ทรงคุณด้านอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
ศึกษาการประกอบธุรกิจบริการบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Application Zoom ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 7
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565