กรมพัฒน์ฯ เตรียมจัดสัมมนาเครือข่ายสมาคมการค้า "Connect X Global : ปลุกธุรกิจไทยเชื่อมไกลธุรกิจโลก"

กรมพัฒน์ฯ เตรียมจัดสัมมนาเครือข่ายสมาคมการค้า

"Connect X Global : ปลุกธุรกิจไทยเชื่อมไกลธุรกิจโลก"

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมจัดสัมมนา สร้างองค์ความรู้เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ สร้างพันธมิตรธุรกิจใหม่ ต่อยอดธุรกิจใน Supply Chain สู่การค้าระหว่างประเทศ

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า สมาคมการค้าเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวของภาคธุรกิจในแต่ละสาขาประเภท ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสมาชิกเพื่อแก้ไขปัญหาและประสานงานกับองค์กรต่างๆ โดยไม่มุ่งแสวงหารายได้และ ผลกำไร แต่มีเป้าหมายหลักร่วมกันในการยกระดับและสร้างพลังทางธุรกิจซึ่งที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำเนินการส่งเสริมและร่วมพัฒนาศักยภาพสมาคมการค้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นพัฒนาการบริหารจัดการสมาคมการค้าตามเกณฑ์มาตรฐานสากล และสร้างเครือข่ายสมาคมการค้า เพื่อสร้างพันธมิตรในการทำธุรกิจร่วมกัน

เพื่อกระตุ้นให้สมาคมการค้าเกิดการพัฒนาองค์กร พร้อมสร้างเครือข่าย ในการประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกัน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงจัดสัมมนาเครือข่ายสมาคมการค้า "Connect X Global : ปลุกธุรกิจไทยเชื่อมไกลธุรกิจโลก" ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ เพื่อสร้างความรู้แก่สมาคมการค้าในการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจอย่างมีทิศทาง สมาคมการค้าจำเป็นต้องปรับตัว และไม่หยุดที่จะพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการนำไปบริหารจัดการธุรกิจของตนเอง พร้อมสร้างพันธมิตรธุรกิจใหม่หรือต่อยอดธุรกิจใน Supply Chain

อธิบดีกล่าวเพิ่มเติมว่า งานสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ปี 2564 (คุณณัฐภูมิ เปาวรัตน์ : สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น คุณพฤฒิ เมาลานนท์ : สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมไทย คุณสมฤกษ์ วรรณกลาง : สมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ) มาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หัวข้อ "เคล็ด (ไม่) ลับ ปรับกลยุทธ์สมาคมการค้า จากพี่สู่น้อง" และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "สร้างเครือข่ายธุรกิจ พิชิตตลาดต่างประเทศ" เทคนิคการสร้างเครือข่าย เดินหน้าสร้างความสัมพันธ์เจรจาธุรกิจให้ตอบโจทย์คู่ค้าต่างประเทศ โดย นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้ผู้ที่เข้าร่วมงานทุกท่านได้รับความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำไปปรับใช้สำหรับพัฒนาสมาคมการค้า และธุรกิจของแต่ละท่านให้ก้าวทันตามกระแสนิยมทั้งในปัจจุบันและอนาคต

สมาคมการค้า มีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์รวมของภาคธุรกิจรายสาขา และเป็นแกนหลักในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิก ดังนั้น การสร้างความเข้มแข็งให้สมาคมการค้าจึงเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน อธิบดีกล่าวสรุป

ปัจจุบันมีสมาคมการค้าที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว จำนวน 3,012 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนพัฒนาสถาบันการค้า กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สายด่วน 1570 โทร 0 2547 5970 และ www.dbd.go.th

#PoweredByDBD

***************************************************************

ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                                      ฉบับที่ 89 / วันที่16  มิถุนายน 2565