กรมพัฒน์ฯ เสริมแกร่งผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ไทย นำนวัตกรรมการบริการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า พร้อมยกระดับซัพพลายเชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กรมพัฒน์ฯ เสริมแกร่งผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ไทย

นำนวัตกรรมการบริการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า

พร้อมยกระดับซัพพลายเชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

               กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาหลักสูตร "โลจิสติกส์กับนวัตกรรมการบริการที่ยั่งยืน" เสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะให้ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ นำนวัตกรรมการบริการ ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริการให้สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจ พัฒนาองค์กร และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 23 มิถุนายน 2565

               นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีต่างๆ กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ซึ่งการพัฒนาเหล่านี้ได้ต่อยอดสู่เทรนด์การทำงานในรูปแบบใหม่ๆ ที่มีศักยภาพสำหรับภาคธุรกิจและผู้บริโภคในอนาคต นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) จึงเป็นแนวคิดเชิงกลยุทธ์ที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบธุรกิจ และเป็นเครื่องมือสำคัญที่นําไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขัน

               ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับรูปแบบธุรกิจที่ทันสมัย สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง โดยนํานวัตกรรมมาพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบและขั้นตอนการให้บริการ เน้นการอํานวยความสะดวกและความรวดเร็ว สร้างความแตกต่างในการบริการ สร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึ้น ทั้งด้านสินค้าและบริการ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า นําไปสู่การสร้างความพึงพอใจสูงสุด ต่อยอดการกลับมาใช้บริการซ้ำ

               กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ให้การส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยเตรียมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาระบบการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์" หลักสูตร "โลจิสติกส์กับนวัตกรรมการบริการที่ยั่งยืน" ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษาธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิต ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริการและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาให้ความรู้ผ่านการบรรยาย 6 ชั่วโมง ประกอบด้วย การสร้างองค์กรให้เป็นผู้นำด้านนวัตกรรม แนวคิดและการประยุกต์ใช้ The individual-practice framework ในการสร้างนวัตกรรมอย่างยั่งยืน การประยุกต์ใช้และบูรณาการเข้ากับมาตรฐานสากล ISO 9001 เทรนด์เทคโนโลยีในการบริการโลจิสติกส์ และการประยุกต์ใช้กับโปรแกรม AI ก่อนนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

               กรมฯ คาดหวังว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้ความเข้าใจในการสร้างองค์กรให้เป็นผู้นำด้านนวัตกรรม และสร้างนวัตกรรมการบริการที่ยั่งยืน วางแผนกลยุทธ์ด้านการบริการ นำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับระบบการขนส่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที เพิ่มผลกำไรให้กับธุรกิจและพัฒนาธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน

               ทั้งนี้ นวัตกรรมโลจิสติกส์มีบทบาทอย่างมากในการสร้างศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจและเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างความแตกต่าง การพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการอย่างสมํ่าเสมอจะช่วยเพิ่มความสามารถของธุรกิจด้านการตอบสนองต่อความตองการของลูกค้า รวมถึงเกิดความยืดหยุ่น ในการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปผ่านการพัฒนาสินค้า บริการ และกระบวนการใหม่ๆ อธิบดีกล่าวสรุป

                ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565) มีธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่จดทะเบียนจัดตั้งในรูปแบบนิติบุคคลในประเทศไทยอยู่จำนวน 32,374 ราย

               สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนส่งเสริมธุรกิจโลจิสติกส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สายด่วน 1570 โทร 0 2547 5955, และ www.dbd.go.th

#PoweredByDBD

****************************************

ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                                  ฉบับที่ 92 / วันที่ 20  มิถุนายน 2565