กรมพัฒน์ฯ มอบหนังสือรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีประจำปี 2565 เพิ่มอีก 15 ราย การันตี! มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล พร้อมจัดอบรมโครงการ "บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ" ให้นักบัญชีนับชั่วโมง CPD ได้อีก 12 ชั่วโมง

กรมพัฒน์ฯ มอบหนังสือรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีประจำปี 2565เพิ่มอีก 15 ราย การันตี! มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลพร้อมจัดอบรมโครงการ "บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ"

ให้นักบัญชีนับชั่วโมง CPD ได้อีก 12 ชั่วโมง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดพิธีมอบหนังสือรับรองคุณภาพให้กับสำนักงานบัญชีที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากกรมฯ ประจำปี 2565 จำนวน 15 ราย พร้อมจัดอบรมโครงการ "บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ" เพื่อกระตุ้นการให้บริการของสำนักงานบัญชีให้มีมาตรฐานและคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 

  นายทศพล  ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีภารกิจในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจให้เข้มแข็ง แข่งขันได้  มีธรรมาภิบาลธุรกิจ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล นับตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบันได้ดำเนินโครงการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้พัฒนาและยกระดับสำนักงานบัญชีของไทยสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนำไปสู่การเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพแล้วทั้งสิ้นจำนวน 169 ราย

        "หลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบหนังสือรับรองคุณภาพ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดอบรม โครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ ซึ่งใช้เวลาในการอบรมต่อเนื่อง 2 วัน คือวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2565 โดยในปีงบประมาณ 2565 นี้ กรมฯ มีแผนการจัดอบรมจำนวน 2 ครั้ง ครั้งแรกได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2564 ที่จังหวัดราชบุรี และครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 ที่ได้ดำเนินการ โดยจัดขึ้นที่โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการสำนักงานบัญชีเป็นอย่างดีเช่นเคย สำหรับเนื้อหาที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการทำบัญชี ได้แก่ หัวข้อมาตรฐานการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีและข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี พ.ศ. 2564 โดย คุณสำราญ สอนผึ้ง จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)  หัวข้อการปรับตัวของสำนักงานบัญชีในยุคดิจิทัล โดยคุณยุวดี แซ่โก่ย เลขาธิการและกรรมการบริหารสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย หัวข้อ Update มาตรฐานบัญชี NPAEs เปรียบเทียบมาตรฐานการบัญชีระหว่าง PAEs และ NPAEs การรับรู้รายได้ประเภทต่างๆ และการอ่านรายงานผู้สอบบัญชี โดย รศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิ และเมื่ออบรมจนจบหลักสูตร ผู้เข้าอบรมสามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีได้ทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง แบ่งเป็นด้านบัญชี 6 ชั่วโมง ด้านอื่นๆ 6 ชั่วโมง"  

  อธิบดี ย้ำว่า "นักบัญชีเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในองค์กรธุรกิจ เมื่อท่านจัดทำบัญชีได้อย่างถูกต้องก็จะทำให้การบริหารจัดการธุรกิจมีระบบ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกทั้งยังช่วยนำข้อเท็จจริงทางบัญชีมาประเมินสุขภาพของธุรกิจแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องแม่นยำ  ตัวนักบัญชีเองก็จะต้องหมั่นแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง  อยู่เสมอ ทั้งหมดเหล่านี้จะทำให้ท่านสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว  ดังนั้น หลักสูตรบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความรู้พื้นฐานในด้านการจัดทำบัญชีเท่านั้น            แต่ยังส่งผลให้ผู้เข้าอบรมเกิดความพร้อมในการปรับรูปแบบการให้บริการไปสู่การเป็น Digital Accounting Firm    มากไปกว่านั้นยังต่อยอดไปสู่การเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพที่ได้รับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ซึ่งจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร และสามารถดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการได้มากยิ่งขึ้น"

#PoweredByDBD

****************************************

ที่มา : กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                              ฉบับที่  94  /วันที่ 27 มิถุนายน 2565