พิธีมอบหนังสือรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานมอบหนังสือรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี ประจำปี 2565 แก่สำนักงานบัญชีที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 15 ราย โอกาสนี้ นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมงานฯ ด้วย ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดอบรม "โครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ" ระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2565 มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 181 ราย ณ ห้องสุวิทย์ศักดานนท์ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565