กรมพัฒน์ฯ ดึงผู้เชี่ยวชาญธุรกิจอาหารและการตลาดออนไลน์เผยเคล็ดลับ รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง พาธุรกิจรอด พร้อมตั้งรับทุกสถานการณ์

กรมพัฒน์ฯ ดึงผู้เชี่ยวชาญธุรกิจอาหารและการตลาดออนไลน์เผยเคล็ดลับ

รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง พาธุรกิจรอด พร้อมตั้งรับทุกสถานการณ์

          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "Smart Restaurant Plus 3, New Chapter" ดึงผู้เชี่ยวชาญธุรกิจอาหารและการตลาดออนไลน์เผยเคล็ดลับพาธุรกิจรอดและเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อให้ผู้ที่อยู่ในธุรกิจอาหารรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงและนำไปต่อยอดเตรียมพร้อมตั้งรับทุกสถานการณ์

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจ ที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากทั้งผู้ประกอบการและการจ้างงานตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีความครบวงจรในเรื่องของการผลิตอาหารที่มีความพร้อมเป็นครัวของโลก นับตั้งแต่เกิดภาวะโรคระบาดโควิค 19 และสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจโลก ทำให้ธุรกิจร้านอาหารได้รับผลกระทบมาโดยตลอด ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ของธุรกิจร้านอาหารมีทิศทางกลับมาฟื้นตัว และมีแนวโน้มที่ดีมากขึ้น นอกจากนี้เทรนด์ความต้องการของผู้บริโภคที่ไม่ได้มีรูปแบบตายตัวและเปลี่ยนแปลงตามกระแสอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ประกอบการร้านอาหารจำเป็นต้องปรับรูปแบบธุรกิจให้สามารถปรับตัวตามกระแสที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงเร่งทำการตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษากลุ่มลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่ การปรับราคาเมนูอาหารเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่สูงขึ้น รวมถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ให้เข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และชดเชยยอดขายที่หายไปของร้านอาหาร

         กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้ผนึกกำลังกับ แม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี จากสยามแม็คโคร เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจและการตลาดให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารอย่างต่อเนื่อง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "Smart Restaurant Plus 3, New Chapter" หลักสูตร 2 วัน (12 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2565  โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจอาหารและการตลาดออนไลน์มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ อาทิ คุณอัสมา แวโน๊ะ เจ้าของเพจบัญชีอย่างง่ายเพื่อเจ้าของกิจการ คุณธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์ CEO บริษัท สมอลเวิลด์ ฟอร์ คิดส์ จำกัด        คุณพรชัย นิตย์เมธาวงศ์ Co-Founder เพจเพื่อนแท้ร้านอาหาร คุณณัฎฐินี ปลอดทอง ผู้จัดการอาวุโสและคุณปัญจมา ประภาพันธ์ศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญอาหารไทยและตะวันตก แม็คโครโฮเรก้าอคาเดมี และคุณเกษมสันต์ สัตยารักษ์ ผู้จัดการทั่วไป Copper Buffet มาร่วมเผยเคล็ดลับการตลาดออนไลน์ การวางแผนบัญชีภาษี การคิดต้นทุน การสร้างมูลค่าวัตถุดิบ และแนวทางการปรับตัวให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

          ทั้งนี้ ทิศทางการเติบโตขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารจัดการด้านการตลาดให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากที่สุด ท่ามกลางภาวะต้นทุนและค่าครองชีพที่ปรับตัวสูง ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับตัว และหากลยุทธ์ในการบริหารจัดการ การทำการตลาดที่โดนใจ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมการบริโภคและกำลังซื้อที่เปลี่ยนไป ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน อธิบดีกล่าวสรุป

ปัจจุบันมีนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจร้านอาหาร จำนวนทั้งสิ้น 18,463 ราย มีทุนจดทะเบียนมูลค่า 113,283.63 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565) และมีแนวโน้มการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจร้านอาหารเพิ่มขึ้น

ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่ www.dbd.go.th หัวข้ออบรม/สัมมนา ตั้งแต่วันนี้ถึง 18 กรกฎาคม 2565 และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนพัฒนาเครือข่ายธุรกิจบริการ กองธุรกิจบริการ   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2547 5985

#PoweredByDBD

****************************************

ที่มา : กองธุรกิจบริการ                                                                                   ฉบับที่ 99 / วันที่ 6 กรกฎาคม  2565