การประชุมหารือเพื่อให้ได้ข้อยุติในร่างกฎกระทรวงกำหนดธุรกิจบริการฯ

นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธาน"การประชุมหารือ
เพื่อให้ได้ข้อยุติในร่างกฎกระทรวงกำหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...." โดยมีผู้แทนจาก 6 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงคมนาคม สถาบัน
การบินพลเรือน สำนักงานการบินพลเรือน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) เข้าร่วม
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meetings ณ ห้องประชุม ชั้น 16 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565