"การดำเนินงานหน่วยงานพาณิชย์คุณธรรม ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร"

     ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหลักคุณธรรมสำคัญ 5 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู

ผลดำเนินงานหน่วยงานพาณิชย์คุณธรรม
ปี 2566
ปี 2565
ปี 2563