พิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
และนางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยผู้บริหารกรมฯ ร่วมลงนามถวายพระพร
ชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศร
ภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ บริเวณโถง ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันอังคารที่ 
19 กรกฎาคม 2565