พัฒนา 'โชห่วย' เป็น 'สมาร์ทโชห่วย'


นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ลงพื้นที่จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2565 ปฏิบัติราชการ ดังนี้
    1. เปิดงานสัมมนา "ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ สร้างเครือข่าย สู่การเป็นสมาร์ทโชห่วย"
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา ภายในงาน มีการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าโชห่วยเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการกลยุทธ์การตลาด บัญชี ภาษี ฯลฯ และกิจกรรม ส่งเสริมการขายเชื่อมโยงเครือข่าย
ผู้ประกอบการ โดยมีผู้ประกอบการโชห่วยเข้าร่วมกว่า 140 ราย และมีหน่วยงานพันธมิตร ร่วมออกบูธ
จำนวน 13 บูธ อาทิ สินค้าราคาพิเศษจากร้านซุปเปอร์เชียร์ สินค้าชุมชนจากเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club
บ.ไปรษณีย์ไทย บริการเสริมเพิ่มรายได้ ผู้ให้บริการระบบ POS และสถาบันการเงิน
     2. ตรวจเยี่ยมร้านซุปเปอร์เชียร์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง ซึ่งเป็นร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบ
ที่ผ่านการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และเป็นร้านสมาร์ทโชห่วยการลงพื้นที่จังหวัดตรังครั้งนี้
เพื่อพัฒนาร้าน "โชห่วย" ให้เป็น "สมาร์ทโชห่วย" ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสินิตย์ เลิศไกร)
ในการสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการค้าส่ง-ค้าปลีกไทยทุกขนาด สร้างโอกาสทางการค้า และเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงนำเทคโนโลยีีเข้ามาช่วยเสริมความแข็งแกร่ง
ภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เข้มแข็ง