ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
กำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 68 (2/2565) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Application
Zoom โดยมีนางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม
Conference ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565