ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 7/2565 ผ่าน Application Zoom
ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565