การประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 7/2565 โดยมีนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ เป็นการประชุมผ่าน VDO Conference ระบบ Zoom ณ ห้อง Conference ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจกาค้า วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565