กรมพัฒน์ฯ เสริมความรู้ธุรกิจนำเที่ยว ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย หลังธุรกิจท่องเที่ยวเริ่มกลับมาฟื้นตัว

กรมพัฒน์ฯ เสริมความรู้ธุรกิจนำเที่ยว ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย

หลังธุรกิจท่องเที่ยวเริ่มกลับมาฟื้นตัว

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เสริมความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว ทั้งกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กฎหมายธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว แก่ธุรกิจนำเที่ยว เพื่อผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย เตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า หลังจากการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมภายในประเทศมีแนวโน้มดีขึ้น การเตรียมความพร้อมในการรับมือด้านต่างๆ โดยเฉพาะการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และกฎข้อบังคับต่างๆ เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญลำดับแรก และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย และการนำหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์และปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้เข้าประเทศอย่างมหาศาล กรมฯ จึงร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้มีการตรวจสอบและเฝ้าระวังปัญหาเกี่ยวกับ ทัวร์เถื่อน ทัวร์ศูนย์เหรียญ และการใช้คนไทยเป็นนอมินีแทนคนต่างชาติ ด้วยการป้องปรามและแนะนำเพื่อให้ธุรกิจปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดเป็นการพัฒนาธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ให้มีมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล

โดยในวันนี้ (4 สิงหาคม 2565) กรมฯ ได้จัดโครงการอบรมเรื่อง "ท่องเที่ยวฟื้นฟู ตระหนักรู้กฎหมายธุรกิจ" เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายที่จำเป็นแก่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว เพื่อลดการกระทำผิด และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว โดยมีวิทยากรจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการท่องเที่ยว และกรมสรรพากร มาร่วมบรรยายให้ความรู้กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กฎหมายธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจท่องเที่ยว

การมีธรรมาภิบาลที่ดีเปรียบเสมือนการสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้กับธุรกิจ ดังนั้น หากผู้ประกอบการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎข้อบังคับต่างๆ และสร้างค่านิยมที่ดีให้กับธุรกิจ จะสามารถสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ธุรกิจรอดพ้นจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ อธิบดีกล่าวทิ้งท้าย

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนตรวจสอบธุรกิจ กองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 02547 4419, สายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1570, และ www.dbd.go.th

                                                                                                           #PoweredByDBD

******************************************

 

ที่มา : กองธรรมาภิบาลธุรกิจ                                                                                   ฉบับที่ 112 / วันที่  4  สิงหาคม 2565