SME-GP Day

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบโล่รางวัลแก่หน่วยงานต่างๆ ตามมาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โอกาสนี้ นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นตัวแทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าขึ้นรับโล่รางวัลในฐานะที่เป็นหน่วยงาน/หน่วยจัดซื้อจัดจ้างที่มีสัดส่วนวงเงินที่จัดหาได้จาก SMEs สูงสุด ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์เพียงหน่วยงานเดียวที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ งานจัดขึ้น ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร 6 วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565