พิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์ ครั้งที่ 35 (3/2565) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีฯ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ เป็นการประชุมผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้อง Conference ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565