102 ปี กระทรวงพาณิชย์

   นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน
งานวันคล้ายวันสถาปนา กระทรวงพาณิชย์ ครบรอบ 102 ปี พร้อมด้วยนายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และคณะผู้บริหาร
กระทรวงพาณิชย์
    โอกาสนี้นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นประธานมอบรางวัล "เพชรพาณิชย์ 2565" ให้แก่ผู้ที่ผ่าน
การคัดเลือกเข้ารับรางวัล จำนวน 15 ราย โดยแบ่งเป็น 3 สาขา ได้แก่ สาขาผู้ประกอบการ 5 ราย
สาขาผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ราย สาขาข้าราชการ 6 ราย เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ที่ทำคุณประโยชน์
แก่ประเทศชาติด้านเศรษฐกิจ การค้าและการพาณิชย์ รวมถึงผู้ที่สร้างคุณูปการให้แก่กระทรวงพาณิชย์
และเพื่อให้เป็นแบบอย่างของบุคคลที่แสดงถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการพัฒนาภาคเศรษฐกิจ การค้า
การพาณิชย์ ทั้งในระดับองค์กร สังคมส่วนรวม และระดับประเทศ โดยการมอบรางวัลในปีนี้ถือเป็นปีที่ 13
นับตั้งแต่การมอบรางวัลครั้งแรก ในปี 2553 โดยภายในงานมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา
ชั้นประถมและมัธยมของมูลนิธิวิสสุกรรม รางวัลข้าราชการดีเด่นและรางวัลยกย่องเชิดชูผู้ประพฤติตน
ตามประมวลจริยธรรมของกระทรวงพาณิชย์ด้วย ณ กระทรวงพาณิชย์ วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565