ประชุมคณะกรรมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์​ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 8/2565 โดยมีนายกีรติ รัชโน​ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้ทรงคุณวุฒิทางภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมฯ เป็นการประชุมผ่านระบบ Appilcation Zoom ณ ห้อง Conference ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565