กรมพัฒน์ฯ รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 จาก สำนักงาน ก.พ.ร. จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 1.รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี จากผลงาน 'จองชื่อนิติบุคคลอัตโนมัติด้วย AI  และ 2.รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทการบริการที่ตอบสนองต่อสภาวะวิกฤต ระดับดี จากผลงาน 'DBD Digital Service' งานฯ ครั้งนี้ เป็นการมอบรางวัลผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้อง Conference ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565