ประกาศจะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน วันที่ 26 กันยายน 2565

 
ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร
เรื่อง จะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน
----------------------------
 
                                   ด้วยนายทะเบียนมีมูลเหตุอันสมควรจะเชื่อว่าห้างหุ้นส่วนบริษัทตามรายชื่อที่แนบท้าย
               ประกาศนี้ มิได้ทำการค้าขายหรือประกอบการงานแล้ว
 
                                   ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 1273/3 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร จึงขอประกาศว่าเมื่อพ้น กำหนดเวลา 90 วันนับแต่วันที่ประกาศนี้ ห้างหุ้นส่วนบริษัทดังกล่าวข้างต้นจะถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนและสิ้นสภาพนิติบุคคล เว้นแต่จะแสดงเหตุให้เห็นเป็นอย่างอื่น
ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2565
 
ภานีรัตน์  พรหมคณะ
(นางสาวภานีรัตน์  พรหมคณะ)
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร