การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ครั้งที่ 4/2565 โดยมีนายกำแหง กล้าสุคนธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรรมการของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ เป็นการประชุมทางไกลผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้อง Conference ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 30 กันยายน 2565