เกษียณอายุราชการ

คณะผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าอำลา นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์
ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565