กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าก้าวเข้าสู่ปีที่ 100 ชูวิสัยทัศน์ 'เป็นองค์กรภาครัฐชั้นนำด้านบริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ภายในปี 2570และสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจไทยให้ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม'

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าก้าวเข้าสู่ปีที่ 100

ชูวิสัยทัศน์ 'เป็นองค์กรภาครัฐชั้นนำด้านบริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ภายในปี 2570และสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจไทยให้ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม'

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 100 (16 มกราคม 2566) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมพร้อมองค์กรและบุคลากรให้สอดรับสังคมยุคดิจิทัลรับมือทุกความท้าทาย เน้นนำเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกให้บริการทุกภาคส่วน และเร่งสร้างความพร้อมผู้ประกอบการให้ก้าวทันโลกธุรกิจวิถีใหม่ด้วยนวัตกรรม ควบคู่พัฒนาบุคลากรให้เป็น 'Super DBD' สร้างพลังการเปลี่ยนแปลง 'ฮีโร่ของผู้ประกอบการ' พร้อมเปิดตัวโลโก้ 100 ปี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตอกย้ำการเป็นองค์กรภาครัฐที่เดินเคียงข้างภาคธุรกิจและประชาชน  

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า "กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 100 ในวันที่ 16 มกราคม 2566 ตอกย้ำการเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการและเดินเคียงข้างภาคธุรกิจและประชาชนมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน โดยในปีนี้ กรมฯได้กำหนดวิสัยทัศน์ 'เป็นองค์กรภาครัฐชั้นนำด้านบริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ภายในปี  2570 และสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจไทยให้ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม' ที่จะใช้เป็นหัวใจหลักในการปฏิบัติราชการ พร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่ 100 ภายใต้พันธกิจ 4 ด้าน คือ 1) พัฒนาระบบทะเบียนธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย 2) สร้างคุณธรรมและนวัตกรรมการให้บริการข้อมูลธุรกิจ 3) พัฒนาผู้ประกอบการทุกระดับให้เข้มแข็ง แข่งขันได้ และ 4) กำกับดูแล และส่งเสริมธุรกิจ ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพื่อผลักดันให้การปฏิบัติราชการบรรลุได้ตามวิสัยทัศฯ ต้องพัฒนาและยกระดับการให้บริการทุกด้านเพื่อตอบสนองความต้องการผู้รับบริการภายใต้การเปลี่ยนแปลงยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้ได้มากยิ่งขึ้น ด้วยการนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการทำงานและอำนวยความสะดวกให้บริการทุกภาคส่วนอย่างครบวงจร ทั้งการเพิ่มความฉลาดของระบบงาน และการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อส่งมอบบริการแบบ 'ทุกที่ทุกเวลา' ผู้รับบริการทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต ควบคู่การสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบและข้อมูลสารสนเทศตามหลักมาตรฐานสากล

 สำหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจ มุ่งบูรณาการพัฒนาศักยภาพและสร้างความพร้อมของผู้ประกอบการให้ก้าวทันโลกธุรกิจวิถีใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมการปรับตัวเข้าสู่ตลาดการค้าออนไลน์ ควบคู่การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลภาคธุรกิจ กำกับดูแลธุรกิจให้ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อสร้างบรรยากาศการค้าการลงทุน และการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน

 อธิบดีฯ กล่าวต่อว่า ยังได้มีการเตรียมความพร้อมบุคลากรกรมฯสอดคล้องรับวิสัยทัศน์ใหม่ ด้วยค่านิยมองค์กร 'Super DBD' สร้างพลังการเปลี่ยนแปลง 'Super DBD: Power of Change' ประกอบด้วย S = Service mind บริการด้วยใจ U = unified เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว P = people มุ่งประชาชนเป็นศูนย์กลาง E = energetic ตื่นตัว นำการเปลี่ยนแปลง R = reliable เป็นที่ไว้วางใจ เชื่อถือได้

และในโอกาสที่ กรมฯกำลังจะก้าวสู่ปีที่ 100 ได้มีการจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 100 ปี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใต้วิสัยทัศน์ 'เป็นองค์กรภาครัฐชั้นนำด้านบริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ภายในปี 2570 และสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจไทยให้ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม' เพื่อใช้ประกอบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมฯ ตลอดปี

ตราสัญลักษณ์ที่ได้รับการคัดเลือกจะใช้เป็นตราสัญลักษณ์หลักในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ออกแบบโดย นางสาวพิชชาพร สุรมานนท์ และนางสาวบุญสิตา ภววงษ์ศักดิ์ ข้าราชการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นสัญลักษณ์รูปวงกลมที่ไม่มีที่สิ้นสุด หรือ Endless circle สื่อถึงการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและการพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นอกจากนี้ ยังมีคำขยายความหมายของตราสัญลักษณ์ให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น คือ 'ก้าวสู่ศตวรรษใหม่กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า' เพื่อสร้างการจดจำแก่ทุกภาคส่วน

ในโอกาสที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะครบรอบวันสถาปนา 100 ปี วันที่ 16 มกราคม 2566 กรมฯได้กำหนดเป้าหมานและทิศทางการทำงานที่ชัดเจน โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสร้างและพัฒนางานบริการต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกภารกิจอย่างต่อเนื่อง พัฒนาคุณภาพการให้บริการให้สนองความต้องการของภาคธุรกิจและประชาชนด้วยความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ขณะเดียวกัน จะสร้างความพร้อมผู้ประกอบการให้ก้าวทันโลกธุรกิจวิถีใหม่ภายใต้การกำกับดูแลที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการค้าและการลงทุน รองรับการเปลื่ยนแปลงทุกด้าน พร้อมก้าวเดินไปข้าวหน้าเคียงข้างภาคธุรกิจและประชาชนด้วยความมั่นใจ และเป็นองค์กรภาครัฐที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้มีความมั่นคงตลอดไป" อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย

#SuperDBD

******************************

 

 ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                             ฉบับที่ 136 / วันที่ 3 ตุลาคม 2565