ASEAN CPD Conference 2022

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน  ASEAN CPD Conference : Empowering and Enhancing Sustainability of ASEAN Business พร้อมปาฐากถาพิเศษ ให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม ในโอกาสนี้ นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นายวรวิทย์ เจนธนากุล นายกสมาคมวิชาชีพบัญชี/ประธานสมาพันธ์นักบัญชีอาเซียน เข้าร่วมงาน ภายในงานมีนักบัญชีทั้งชาวไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมงานกว่า 500 ราย งานจัดขึ้น ณ ห้อง Converntion Centre A1 ชั้น 22 โรงแรม Centara Grand @ CentralWorld วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565