คัดเลือกและส่งเสริมร้านอาหาร Thai SELECT ในประเทศไทย

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและส่งเสริมร้านอาหาร Thai SELECT ในประเทศไทย ครั้งที่ 2/2565 โดยมีคณะกรรมการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้อง Conference ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565