แนวทางความร่วมมือการขยายช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมแนวทางความร่วมมือ
การขยายช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ท่าอากาศยาน ร่วมกับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด
(มหาชน) บริษัท คิง เพาเวอร์ แท็กซ์ฟรี จำกัด และบริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด ณ ห้องประชุม
ม่วงเทพรัตน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565