พิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตฯ

นายกำแหง กล้าสุคนธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 10/2565 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมฯ เป็นการประชุมผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้อง Conference ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565