รมช.พาณิชย์ ดึงเอสเอ็มอีเข้าสู่ธรรมาภิบาล เปิดทางให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

รมช.พาณิชย์ ดึงเอสเอ็มอีเข้าสู่ธรรมาภิบาล เปิดทางให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

               รมช.พาณิชย์ ดึงธุรกิจเอสเอ็มอีเข้าสู่ธรรมาภิบาล สร้างบรรยากาศที่ดีต่อการดำเนินธุรกิจในประเทศ สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติสนใจเข้ามาประกอบธุรกิจในไทย พร้อมส่งเสริมและผลักดันให้เอสเอ็มอีนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจอยู่ยาวอย่างยั่งยืน เชิญชวนเอสเอ็มอีสมัครเข้าร่วมสร้างธรรมาภิบาลให้ธุรกิจได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มกราคม 2566

              นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "ปัจจุบันหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เป้าหมายความสำเร็จของธุรกิจไม่ได้วัดจากผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่ให้ความสำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน แม้ในภาวะวิกฤตที่สถานการณ์ย่ำแย่ ธุรกิจก็ยังคงอยู่รอดปลอดภัย ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการที่ธุรกิจดำเนินกิจการด้วยหลักธรรมาภิบาล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างบรรยากาศที่ดีของการดำเนินธุรกิจในไทย มุ่งเน้นกำกับดูแลให้ภาคธุรกิจปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้ง ส่งเสริมให้นำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้คู่ค้า (Business Governance) ดึงนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างเป็นรูปธรรม

       การนำภาคธุรกิจเข้าสู่ธรรมาภิบาล จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน จึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครเอสเอ็มอีที่เป็นนิติบุคคลเข้าร่วมกิจกรรม 'สร้างธุรกิจ SME เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2566' กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยกรมฯ จะส่งผู้เชี่ยวชาญลงตรวจประเมินธุรกิจที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ อย่างเข้มข้นทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งธุรกิจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น คือ เป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน หรือ บริษัทจำกัด ที่จดทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และไม่เป็นนิติบุคคลล้มละลาย โดยจะมีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำของประเทศ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ก.พ.ร. กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย ฯลฯ มาร่วมกันพิจารณา โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดทำขึ้น ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 6 หลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า

            วิธีการตรวจประเมิน จะเริ่มจากการให้ธุรกิจกรอกข้อมูลพร้อมแนบหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมตามหลักธรรมาภิบาล 6 หลัก หลังจากนั้น จะมีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่มีส่วนได้เสียทั้งระดับผู้บริหาร พนักงาน หน่วยงานที่ร่วมดำเนินธุรกิจ การตรวจสอบประวัติข้อร้องเรียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การเข้าสังเกตการณ์การปฏิบัติงานและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของธุรกิจ ณ สถานประกอบการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำจุดอ่อน จุดแข็ง ด้านธรรมาภิบาลธุรกิจด้วย

      ธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายจะได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสามารถนำเครื่องหมายรับรองฯ ดังกล่าวไปแสดงร่วมกับเครื่องหมายการค้าของตนเอง ซึ่งจะทำให้ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งได้รับความเชื่อมั่นจากสถาบันการเงินในการให้สินเชื่อเพื่อต่อยอดธุรกิจ เมื่อนำมาพิจารณาร่วมกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ถือเป็นโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

                 ขอเชิญชวนเอสเอ็มอีที่เป็นนิติบุคคลและมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กรมฯ กำหนด สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ทาง https://forms.gle/gagnBWpAABuKWF7q9 เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรโปร่งใสและได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตรในการร่วมทำธุรกรรม ทั้งนี้ หากนิติบุคคลไทยมีธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ จะเป็นจุดสนใจของนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างประเทศในการเลือกลงทุนเป็นลำดับต้น ซึ่งจะนำมาซึ่งความความสำเร็จของธุรกิจอย่างแท้จริง" รมช.พณ. กล่าวปิดท้าย

               สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2547 4417 สายด่วน 1570 e-Mail: goodgov.dbd@gmail.com และ www.dbd.go.th

#SuperDBD

****************************************

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กองธรรมาภิบาลธุรกิจ                                       ฉบับที่ 159 / วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565