กรมพัฒน์ฯ เข้ารับ 2 รางวัลดิจิทัลจากนายกรัฐมนตรี งาน Digital Government Awards 2022 สอดรับวิสัยทัศน์กรมฯ "เป็นองค์กรภาครัฐชั้นนำด้านบริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2570 และสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจไทยให้ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม"

กรมพัฒน์ฯ เข้ารับ 2 รางวัลดิจิทัลจากนายกรัฐมนตรี

งาน Digital Government Awards 2022

สอดรับวิสัยทัศน์กรมฯ "เป็นองค์กรภาครัฐชั้นนำด้านบริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2570

และสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจไทยให้ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม"

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้ารับ 2 รางวัล จากนายกรัฐมนตรี ได้แก่ รางวัลรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก และรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) ในงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2565 : DG Awards 2022 สอดรับวิสัยทัศน์กรมฯ 'เป็นองค์กรภาครัฐชั้นนำด้านบริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2570 และสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจไทยให้ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม' ย้ำ! กรมฯ พร้อมเดินหน้าพัฒนาการให้บริการภาคธุรกิจและประชาชนด้วยดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกและการบริการที่ดียิ่งขึ้น 

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเข้ารับ 2 รางวัลจากนายกรัฐมนตรี ว่า "กรมฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในปี 2565 ซึ่งเป็นการรับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ 4 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยทั้ง 2 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก และรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) ถือเป็นรางวัลสำคัญที่สร้างความภูมิใจและเกียรติยศให้แก่องค์กร รวมถึงตอกย้ำการเป็นองค์กรภาครัฐชั้นนำที่มีการพัฒนาและบริหารงานที่สะท้อนถึงผลสำเร็จในการขับเคลื่อนการให้บริการของกรมฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ และสอดรับกับวิสัยทัศน์กรมฯ 'เป็นองค์กรภาครัฐชั้นนำด้านบริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2570 และสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจไทยให้ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม'

นอกจากนี้ ยังสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก 'ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม' พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์เข้ากับการทำงาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจและประชาชน

การสร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีการพัฒนาก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ภาคธุรกิจและประชาชนได้รับการบริการจากหน่วยงานภาครัฐที่ดีที่สุด ตลอดจนบรรลุเป้าหมายการให้บริการสาธารณะที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดีขึ้น ต่อยอดการบูรณาการกับหน่วยงานบริการภาครัฐอื่นๆ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างแท้จริง

โอกาสนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอขอบคุณสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) และคณะกรรมการทุกท่านที่พิจารณาคัดเลือกและมอบ 2 รางวัลอันทรงคุณค่าให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตลอดจนพันธมิตรทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมฯ ด้วยดีเสมอมา รวมทั้ง ประชาชนผู้ใช้บริการทุกท่านที่มั่นใจใช้บริการดิจิทัลของกรมฯ ขอให้คำมั่นว่ากรมฯ จะสร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการแก่ภาคธุรกิจและประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างผู้ประกอบการยุคดิจิทัลและพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน เป็นภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม อย่างแท้จริง" อธิบดีกล่าวในท้ายที่สุด

#SuperDBD

******************************************

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                              ฉบับที่ 162 / วันที่ 1 ธันวาคม 2565