DG Awards 2022

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรแก่หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับรางวัล DG Awards 2022 ภายในงาน รัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2565 โดยในปีนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเข้ารับ 2 รางวัล คือ รางวัลรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก โดย นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นผู้รับรางวัล และ รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) โดยนายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นผู้รับรางวัล งานฯ จัดขึ้น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565

รางวัลที่ได้รับสร้างความภูมิใจและเกียรติยศให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกท่าน เป็นการรับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 4 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตอกย้ำการเป็นองค์กรภาครัฐชั้นนำที่มีการพัฒนาและบริหารงานที่สะท้อนถึงผลสำเร็จในการขับเคลื่อนการให้บริการของกรมฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งสอดรับกับวิสัยทัศน์กรมฯ 'เป็นองค์กรภาครัฐชั้นนำด้านบริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2570 และสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจไทยให้ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม'