TFRS for NPAEs ฉบับปรับปรุง

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดทำบัญชีตาม​ TFRS for NPAEs ฉบับปรับปรุง โดยมีผู้ทำบัญชี สำนักงานบัญชี ผู้สอบบัญชี และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 150 ราย สถานที่จัดอบรม โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จังหวัดสมุทรปราการ วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565