ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาในการออกกฎกระทรวง ภายใต้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 23)พ.ศ. 2565 จำนวน 2 ฉบับ ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ถึง 3 มกราคม 2566