กรมพัฒน์ฯ ชวนกรรมการ บมจ.และผู้รับรองลายมือชื่อ ลงทะเบียนและยืนยันตัวตน ก่อนเข้าใช้งานระบบจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Registration For Public Company Limited : e-PCL)

กรมพัฒน์ฯ ชวนกรรมการ บมจ.และผู้รับรองลายมือชื่อ

ลงทะเบียนและยืนยันตัวตน ก่อนเข้าใช้งานระบบจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด           

ทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Registration For Public Company Limited : e-PCL)

เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 3 มกราคม 2566 เป็นการแต่งตัวให้พร้อมก่อนเปิดใช้งานระบบ

อย่างเต็มรูปแบบในเดือนเมษายน 2566 

     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เชิญชวนกรรมการของบริษัทมหาชนจำกัด ทั่วประเทศ พร้อมด้วยผู้รับรองลายมือชื่อของบริษัทมหาชนจำกัด หรือ บุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะกรอกคำขอจดทะเบียนแทนบริษัท ลงทะเบียนขอ User & Password เข้าใช้งานระบบจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration For Public Company Limited : e-PCL) ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th ได้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DBD e-PCL เพื่อยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ เมื่อระบบเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในเดือนเมษายน ก็สามารถล็อคอินเข้าใช้งานได้ทันที

          นายทศพล  ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ปัจจุบัน มีบริษัทมหาชนจำกัดที่อยู่ในฐานข้อมูลธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจำนวน 1,380 ราย มีมูลค่าทุนจดทะเบียนรวมกว่า 5,270,935,678,800 บาท มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  ที่ผ่านมาไม่ว่าจะจัดตั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือยกเลิกกิจการ บริษัทมหาชนเหล่านั้นต้องเดินทางมาติดต่อขอรับบริการได้เฉพาะที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานใหญ่ สนามบินน้ำเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ซึ่งทำให้ภาคธุรกิจไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร และเกิดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่สูงขึ้น ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชนอย่างเหมาะสม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงดำเนินการจัดทำระบบจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration For Public Company Limited : e-PCL) ขึ้น โดยตั้งเป้าจะเปิดให้บริการภายในเดือนเมษายน 2566 ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดใช้งานระบบอย่างเต็มรูปแบบในเดือนเมษายน 2566 กรมฯ จึงเปิดให้กรรมการของบริษัทมหาชนจำกัด ทนายความ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะกรอกคำขอจดทะเบียนแทนบริษัท เข้าไปลงทะเบียนและยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จก่อน โดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 3 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

          "ระบบจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-PCL นี้ จะช่วยให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนของบริษัทมหาชนจำกัดมีความสะดวก รวดเร็วขึ้น เนื่องจากผู้ใช้งานสามารถคีย์ข้อมูล พร้อมแนบไฟล์เอกสารผ่านระบบได้ครบ จบในครั้งเดียว หรือผู้รับรองลายมือชื่อรายเดิมที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมฯ ก็สามารถต่ออายุหนังสือสำคัญผ่านระบบได้  รวมทั้งทนายความหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่จะขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองลายมือชื่อรายใหม่ก็สามารถ   ยื่นคำขอผ่านระบบได้เช่นเดียวกัน ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ามาติดต่อที่กรมฯ อีกต่อไป" อธิบดีกล่าว   ในตอนท้าย

            สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนจดทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร.0 2547 5153 หรือสายด่วน 1570 และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th

            #SuperDBD

****************************************

ที่มา : กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า               ฉบับที่ 182 /วันที่ 28 ธันวาคม 2565