ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาในการออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. .... ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2566


การรับฟังความคิดเห็นประกอบการพิจารณาในการออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. .... ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2565 https://forms.gle/uBbEorGUagkD2c2L6