DBD RUN 2023

นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ และผู้แทนหน่วยงานพันธมิตร ร่วมกันเปิดงาน 'เดิน-วิ่ง DBD RUN2023: วิ่งเกินร้อย พัฒนาธุรกิจก้าวล้ำ' พร้อมปล่อยตัวนักวิ่งระยะฟันรัน 5.3 กิโลเมตร และระยะมินิมาราธอน 13 กิโลเมตร จำนวนรวมกว่า 1,700 คน เส้นทางกระทรวงพาณิชย์-สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ โอกาสนี้ คณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทั้ง 3 ท่าน นายจิตรกร ว่องเขตกร นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ นายกำแหง กล้าสุคนธ์ และผู้บริหารกรมฯ เข้าร่วมวิ่งฯ ด้วย

งาน 'เดิน-วิ่ง DBD RUN2023 จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า ครบรอบ 100 ปี และเพื่อสร้างความตระหนักรู้/คำนึงถึงความมีสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะความมีคุณค่าของกีฬาที่มีผลต่อการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ซึ่งภาครัฐได้มีการรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้มาตรการกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐจัดกิจกรรมด้านกีฬาเพื่อสนองความต้องการของภาคประชาชน งานจัดขึ้น ณ กระทรวงพาณิชย์ วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566