ก้าวทันประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับปรับปรุงใหม่

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง
"ก้าวทันประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับปรับปรุงใหม่และเตรียมความพร้อมการนำส่ง
งบการเงิน" โดยมีผู้บริหารกรมฯ เข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุม 1 ศตวรรษ ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 มีผู้ประกอบธุรกิจ นักบัญชี และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมอบรมแบบ
onsite จำนวน 250 ราย