กรมพัฒน์ฯ ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต สร้างจิตสำนึกการปฏิเสธการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด

กรมพัฒน์ฯ ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต สร้างจิตสำนึกการปฏิเสธการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด

           

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อบรมให้ความรู้การป้องกันและต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หัวข้อ "รู้ทัน ป้องกัน การทุจริตทุกรูปแบบ" ปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต สร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน

      นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการอบรม "รู้ทัน ป้องกัน การทุจริตทุกรูปแบบ" ว่าการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบรูปแบบต่างๆ รวมถึงส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีวินัย ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน นับเป็น
สิ่งสำคัญสูงสุดในอาชีพการรับราชการ

     กรมฯ ได้มีการพัฒนาบุคลากรให้สอดรับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐโดยยึดหลัก "ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม" โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง

      กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หัวข้อ "รู้ทัน ป้องกัน การทุจริตทุกรูปแบบ" เพื่อสร้างความรู้ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ตลอดจนมีส่วนร่วม ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและปลูกฝังค่านิยมในการไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ

โดยเชิญ ดร.ติณณภพ พัฒนะ จากสำนักงาน ป.ป.ช. มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สำคัญ คือ การทุจริตด้านการจัดซื้อ นโยบาย No Gift Policy การตบแต่งรายงานทางการเงิน การยักยอก และอาชญากรรมทางไซเบอร์ เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีความรู้เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ และนำไปปฏิบัติจนเกิดเป็นค่านิยม และยึดถือปฏิบัติร่วมกันเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพราะการมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อน และนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงจึงเป็นอีกหนึ่งพันธกิจของผู้นำองค์กรที่ควรกำหนดให้เหมาะสมกับแนวทางการทำงาน

อธิบดี กล่าวทิ้งท้ายว่า การพัฒนาความรู้ และความสามารถของบุคลากรในองค์กรเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กรมฯ ให้ความสำคัญ เพราะการมีทีมเวิร์คที่ดี มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุความสำเร็จตามอุดมการณ์และเป้าหมายได้ในที่สุด

ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2566) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 705 ราย แบ่งเป็น ข้าราชการ 380 ราย ลูกจ้างประจำ 55 ราย พนักงานราชการ 93 ราย และลูกจ้างเหมา 177 ราย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานจริยธรรม สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สายด่วน 1570, โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 4456 และ www.dbd.go.th

#SuperDBD

************************************

ที่มา : สำนักงานเลขานุการกรม                                                                               ฉบับที่  15  / วันที่ 31  มกราคม  2566