กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน ครั้งที่ 1 (1/2566) ผ่าน Application Zoom โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้อง Conference กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566