ทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายกำแหง กล้าสุคนธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เป็นการประชุมผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้อง Conference ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566